مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: ناهید بلبل حقیقی, حسین ابراهیمی
کلیدواژه ها : تغذيه - بارداري - وزن کم هنگام تولد
: 12244
: 161
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: هر ساله حدود 21 ميليون نوزاد با وزن كمتر از حد طبيعي در جهان متولد ميشوند كه در مقايسه با ميزان مرگ و مير نوزاداني كه به علل ديگر ميميرند شانس كمتري براي زنده ماندن دارند. هدف از اين مطالعه بررسي ارتباط مواد مغذي دريافتي در سه ماهه آخر با تولد نوزاد كم وزن ميباشد. روش كار: اين مطالعه يك مطالعه كوهورت با مدت پيگيري سه ماهه است. جامعه هدف شامل كليه زنان باردار در سه ماهه آخر بارداري مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهرستان شاهرود بودند. نمونهگيري به صورت نمونهگيري آسان و شامل 424 نفر بوده است. در اين مطالعه، همزمان با مراجعه مادر به درمانگاه، رژيم غذايي آنان با استفاده از ثبت مواد غذايي خورده شده در يك هفته بررسي شد و آزمايشات بيوشيميايي و هماتولوژي وآزمونهاي تن سنجي و ثبت اطلاعات دموگرافيك آنها انجام گرفت. بعد از اتمام دوران بارداري و انجام زايمان، وزن هنگام تولد نوزاد اندازهگيري شد. در نهايت كليه اطلاعات در فرمهاي پرسشنامهاي ثبت و دادههاي پژوهش با استفاده از آزمونهاي آماري كاي دو، تي، من ويتني و لون و همچنين مدل رگرسيون لجستيك تجزيه و تحليل گرديد. نتايج : در مجموع 424 زن باردار مورد بررسي قرار گرفتند. در اين مطالعه مادران براساس دريافت انرژي و پروتئين به گروههايي با تغذيه خوب و بد تقسيم شدند. تغذيه 75 درصد مادران از نظر دريافت انرژي و 20 درصد مادران از نظر دريافت پروتئين در سطح پايين بود. شيوع وزن كم در هنگام تولد 13 درصد بود. 14 درصد نوزاداني كه مادرانشان انرژي كم و 25 درصد نوزاداني كه مادرانشان پروتئين كم دريافت ميكردند، وزن هنگام تولد كمي داشتند. همچنين 43 درصد نوزاداني كه مادرشان قرص آهن مصرف نميكرد دچار وزن كم هنگام تولد بودهاند. ارتباط معنيداري بين وزن هنگام تولد و مصرف مكمل آهن (015/p=) و مولتي ويتامين(048/p=)در سه ماهه آخر بارداري ديده شد. همچنين در مادران لاغر احتمال به دنيا آمدن نوزادان كم وزن، 86 درصد مشاهده شد. نتيجه گيري: براساس يافتههاي پژ وهش بين وضع تغذيه در سه ماهه آخر بارداري با وزن هنگام تولد ارتباط وجود دارد، لذا توصيه ميشود كه به افزايش وزن مادر به خصوص در سه ماهه آخر بارداري و استفاده ازمكملهاي مناسب توجه گردد.
نویسندگان: احمد خسروی, ناهید بلبل حقیقی, حسین ابراهیمی
کلیدواژه ها : ارزيابي وضع تغذيه - سن اولین قاعدگی - شاخص نمايه توده بدن - تن¬سنجي
: 12623
: 41
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: سوء تغذیه دوران کودکی آغاز بلوغ را به تأخیر می اندازد ولی از وقوع آن پیش گیری نمی کند. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین شروع قاعدگی با شاخص های تن سنجی نوجوانان 11 تا 14 ساله می باشد.مواد و روش ها: در این مطالعه توصيفي- تحليلي، 418 دانش آموز دختر مقطع راهنمائی (11 تا 14 ساله) در شهر شاهرود مورد برسی قرار گرفتند. نمونه ها به طور تصادفی ساده انتخاب و برای نشان دادن وضعیت تغذیه دانش آموزان از شاخص هاي تن سنجی قد و وزن برای سن، وزن، قد و شاخص نمايه توده بدن استفاده و سپس با استاندارد NCHS مقایسه شده است. نتایج: در این مطالعه ميانگين BMI در دختران قاعده شده 1/3±8/19 و در دختران قاعده نشده 0/3±6/17 بوده است. میانگین سن دختران قاعده شده 8/0±9/12 سال بوده و بین سن و شروع قاعدگی ارتباط معناداری مشاهده گردید (0001/0>P). 47% دختران در تابستان به بلوغ رسیده اند. میانگین وزن و قد دانش آموزان قاعده شده به ترتیب 5/8±7/48 کیلوگرم و 7/6±9/156 سانتی متر بوده است. بین وزن، قد، شاخص توده بدن و تن سنجي دانش آموزان و وضعیت قاعدگی ارتباط معناداری دیده شد (0001/0=P). با استفاده از آنالیز آماري تفاوت معناداری بین وضعيت قاعدگي با وضعيت اجتماعي و اقتصادي ملاحظه گردید.نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشانگر آن است كه بین وضعیت تغذیه و سن بلوغ ارتباط معناداری وجود دارد. با توجه به اهمیت سن بلوغ پایین آمدن سن منارک و ایجاد میل جنسی و تأثیر شاخص هاي نمايه توده بدن و تن سنجي با شروع قاعدگی توجه به وزن ایده آل و تغذیه مناسب، تحرك كافي جهت اين گروه آسیب پذیر توصیه می¬گردد.
نویسندگان: حسین ابراهیمی, مهری دلوریان زاده
کلیدواژه ها : واژه های کلیدی تشخیص کلینیکی - تشخیص پاراکلینیکی - کاندیدا آلبیکانس - واژینیت
: 10466
: 19
: 0
ایندکس شده در :
چکیده:زمینه و هدف: کاندیدیاز دومین عفونت شایع در مهبل و کاندیدا آلبیکانس علت 90% عفونت های قارچی واژن است. از آنجایی که داروهای ضد قارچ در ردیف پر فروش ترین داروهای واژینیت می باشند، لذا این پژوهش با هدف ارزیابی و مقایسه تشخیص های بالینی با آزمایشگاهی واژینیت های کاندیدیایی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان شاهرود انجام گرفت.روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی آینده نگر بود که بر روی 300 خانم با علایم واژینیت مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان شاهرود انجام شد. دو نمونه گسترش ترشحات ابتدا از آندوسرویکس و سپس اگزوسرویکس بر روی دو لام تهیه و سپس یک نمونه از ترشحات کلدوساک خلفی بیمار در داخل لوله سرم فیزیولوژی گرفته شد و پرسشنامه تهیه شده توسط ماما تکمیل گردید. لام ها و لوله سرم فیزیولوژی توسط روش های آزمایشگاهی استاندارد (کشت، اسمیر مستقیم و تعیین PH و پاپ اسمیر) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از طریق روش های آماری شاخص های حساسیت و ویژگی، ارزش پیشگویی مثبت و منفی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: بر اساس نتایج بالینی، در 132 نفر (44%) عفونت کاندیدیایی گزارش شد. در حالی که این عفونت در نتایج کشت 30 نفر (10%)، اسمیر مرطوب 111 نفر (37%) و در بررسی سیتولوژی هیچ موردی کاندیدیا گزارش نشد. مقدار pH واژن به منظور تشخیص واژینیت کاندیدیایی بر اساس نتایج بالینی 01/5، اسمیر مرطوب 52/5، کشت 8/5 و پاپ اسمیر 71/5 بود. حساسیت روش معاینه فیزیکی در مقایسه با کشت در نشان دادن عفونت کاندیدیایی 33/63% به دست آمد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج به منظور اجتناب از تجویز غیر ضروری دارو و پیشگیری از عوارض ناشی از مصرف داروها، انجام برخی آزمایشات پاراکلینیکی در بیماران علامت دار مشکوک توصیه می شود.
نویسندگان: حسن هنرور, احمد میمنه جهرمی, امیررضا خلیقی, اصغر اکبری, فاطمه غیاثی, فاطمه مودی, اکرم عمرائی, محبوبه عظمتی, منصور مقدم, میترا مودی, عبداله امینی, محمدرضا اسلامی, نصرت زمانی پور, سلیمان صالحی, حسن ابراهیمی, عباس علی رفیق دوست, سیدمحمدابراهیم میرحسینی, امیرحسین رفیق دوست, نرگس معاشری, مسعود ضیائی, محمدرضا میری, حمیدرضا مشرقی مقدم, غلامرضا شریف زاده, محمد اکبری, ناهید بلبل حقیقی, مهری دلوریان زاده, هورک پورزند, دنیا فرخ, سیده قدسیه آذرکار, پویا اشبک, محمدرضا حاجی ابادی, بهروز زندی
کلیدواژه ها : پيلونفريت حاد بدون عارضه - زنان - سيپروفلوکساسين - سفترياکسون - پاسخ درماني
: 46403
: 29
: 0
ایندکس شده در :
زمينه و هدف: پيلونفريت حاد يكي از شايعترين عفونتهاي باكتريال در انسان بويژه در زنان است كه در اغلب موارد با داروهاي تزريقي مورد درمان قرار مي گيرند و هزينه هاي بالايي به منظور بستري و تهيه دارو صرف آن مي گردد. در سالهاي اخير مصرف داروهاي خوراكي براي درمان پيلونفريت پيشنهاد شده كه از اين ميان سيپروفلوكساسين مورد توجه بيشتري قرار گرفته است. با توجه به مواردي از عدم پاسخ بيماران مبتلا به پيلونفريت بدون عارضه به داروهاي خوراكي حتي سيپروفلوكساسين، مطالعه حاضر با هدف مقايسه نتايج درماني دو رژيم سفترياكسون تزريقي و سيپروفلوكساسين خوراكي در درمان پيلونفريت بدون عارضه انجام شد.روش تحقيق: اين كارآزمايي باليني، بر روي 47 بيمار زن مبتلا به پيلونفريت بدون عارضه انجام شد، ميكروارگانيزم جداشده در تمام موارد E-coli بود. بيماران به طور تصادفي، تحت درمان با يكي از رژيم هاي سفترياكسون تزريقي يا سيپروفلوكساسين خوراكي قرار گرفتند. وجود يا عدم وجود علايم پس از 24، 48، و 72 ساعت از شروع درمان مورد ارزيابي قرار گرفت. كشت ادرار در پايان روز سوم درمان و در پايان هفته اول از بيماران جهت ارزيابي پاسخ باكتريولوژيك به عمل آمد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمونهاي t و Chi-Square در سطح معني داري P£0.05 تجزيه و تحليل شدند.يافته ها: ميانگين سني بيماران 41.35 ± 10.22 سال بود. ميانگين سني دوگروه دريافت كننده رژيم سفترياكسون وريدي يا سيپروفلوكساسين خوراكي اختلاف معني داري را نشان نداد (P=0.61). پاسخ باليني به درمان در پايان 72 ساعت با استفاده از كشت ادرار منفي در گروه تحت درمان با سيپروفلوكساسين خوراكي %90 و در گروه تحت درمان با سفترياكسون تزريقي، %100 بود ولي تفاوت معني داري در ميزان پاسخ درماني در دو گروه ديده نشد. ميانگين زماني بهبود علايم باليني و قطع تب در بيماراني كه با سفترياكسون تزريقي درمان شدند، 1.63 ± 0.63 روز و در بيماران درمان شده با سيپروفلوكساسين 2.67 ± 0.49 روز بود؛ اين اختلاف از نظر آماري معني دار بود (P=0.000).نتيجه گيري: استفاده از سيپروفلوكساسين خوراكي در درمان پيلونفريت حاد بدون عارضه در زنان توصيه مي شود. اين دارو معادل سفترياكسون تزريقي موثر است؛ اگرچه بهبود علايم و قطع تب ديرتر ظاهر مي شود.